Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Til offentlig ettersyn – Reguleringsplan fv. 30 Støren–Singsås

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for 6 delstrekninger mellom Støren - Singsås (planId 5027 2020 004), ut til høring og offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.07.22

Trasseer
Planområder Støren-Singsås, Midtre Gauldal kommune

Planområdene omfatter de 6 delstrekningene som vist i kartutsnittet. Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 30 med tanke på god fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 jfr. § 12-10.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus

Postboks 2560

7713 Steinkjer

Eller til postmottak@trondelagfylke.no

 

Frist for å komme med merknader er 14. september 2022.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med kommentarer til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:

Siri Solem tlf. 74174188/41237267, sirsol@trondelagfylke.no

Ytterligere informasjon om selve bompengeprosjektet ligger kan du se her: Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no
Denne høringa ligger også på fylkeskommunen sin nettside.