Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Til offentlig ettersyn - detaljregulering for Prost Bødtkers vei

Utvalg for Næring, plan og miljø har vedtatt at Detaljreguleringen for Prost Bødtkers vei 10, 12 m.fl. skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.07.19

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for oppføring av nye omsorgsboliger i Prost Bødtkers vei 12. Denne utbyggingen skal ses i sammenheng med eksisterende bebyggelse og driften av omsorgsboliger på naboeiendommen (Prost Bødtkers vei 10). Videre legger planforslaget til rette for endret ferdselsmønster på parkeringsområdet for Gauldal skole- og kulturhus, og fremtidig etablering av parkeringshus på disse arealene. Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer; gbnr 45/1/50, 45/1/65 og gbnr 3000/6 og 45/349 i Kalvtrøa på Støren i Midtre Gauldal kommune. Reguleringen omfatter et areal på ca 9,2 daa.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for
Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no   

Høringsfrist 4. september 2019