Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status for rekreasjonsløype for snøskuter i Singsås

Forslag til rekreasjonsløype for snøskuter i Singsås har vært på høring. Mange innspill og krevende merknader, gjør at det fortsatt er behov for utredninger og videre avklaringer.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 31.03.23

Snøskuter

Kommunen får mange spørsmål om status for prosessen rundt rekreasjonsløype for snøskuter på Singås. Administrasjonen har i dag oppdatert Næring-, plan og miljøutvalget som behandler saken, der følgende ble gjort kjent:

Forslag til forskrift om snøskuterløype med tilhørende løypekart har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 14.12.2022 til 10.02.2023. I perioden kom det inn 14 merknader og kommentarer til løype og prosess.

Det som er gjort og avklart:

  • Alle grunneiere som blir berørt av traseen har samtykket til rekreasjonsløypen
  • Traseen er oppkjørt med GPS
  • Grunneiere har i samråd med Singsås motorklubb dannet Granbygda Løypelag som skal forvalte rekreasjonsløypen for snøskuter

Følgende utredninger er gjort for å ivareta lovkrav og bestemmelser:

  • Naturtypekartlegging langs planlagt skuterløype (Biofokus)
  • Utredning av virkninger (Plankontoret)
  • Kartlegging av rovfugl (Nordvik og Østerås)

Høringsinnspill bl.a. fra Statsforvalter forutsetter at det må gjøres ytterligere utredninger: støy, kartlegging og verdsetting av friluftslivsverdier, sikkerhet for snøskred og andre farer, vurdere prinsippene i naturmangfoldloven, mv.

Krav til ytterligere utredninger og avklaringer, gjør at prosessen ikke kan tas til endelig behandling ennå. Rekreasjonsløypa blir dermed ikke klar vinteren 2023.

Spørsmål?

Landbruksrådgiver Aril Røttum | 72 40 30 00 | ari@mgk.no