Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan for Fagerlia Sør til offentlig ettersyn

Formannskapet har bestemt at reguleringsplan for Fagerlia Sør sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.10.20

Det settes som vilkår at følgende utbedres:
1. Vurdering og innarbeiding av rekkefølgebestemmelser i tråd med gitte føringer
2. Vurdering og innarbeiding av minimumskrav knyttet til antall boenheter/boligtetthet og utnyttelsesgrad
3. Vurdering og innarbeiding av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge
4. Det må utarbeides en ROS-analyse som ivaretar krav til universell utforming i nødvendig grad
5. Vurdering og innarbeiding av vann- og avløpsplan

Vedtaket kan påklages og klagefristen er 3. desember 2020.

Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til kommunen:

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

eller på e-post til postmottak@mgk.no

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi kunngjøringstidspunktet.