Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan for Branden Steinbrudd vedtatt

Kommunestyret har i møte den 06.04.2017, sak 16/17 i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt reguleringsplan for Branden Steinbrudd. Planforslaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for uttak av mineralressurser, lagring av løsmasser, og opparbeidelse av infrastruktur knyttet til drift av masseuttaket på hovedbruket ‘’Almaas Utstuen’’.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.17

Steinbruddets overflateareal utgjør ca. 50 da, og det er beregnet et totalt uttaksvolum på inntil ca.
500.000 m3. Planområdet omfatter deler av eiendom gbnr 236/1 ved Branden i Midtre Gauldal
kommune og ligger i bunnen av dalføret, like ved Gaula, jernbanen og Fv 30.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen 29.mai.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no  

Klagefrist: 29. mai 2017.