Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oppstart om planarbeid - biogassanlegg utenfor Støren

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr./bnr. 42/3, 43/1 og 42/5 i Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.10.19

Tiltakshaver er Aune Transport AS. Pro Invenia AS er plankonsulent. 
 
Igangsetting av dette arbeidet har blitt varslet tidligere, men på grunn av endring i planavgrensningen blir saken nå varslet på nytt. Endringene går ut på at planavgrensningen har blitt utvidet i øst og forminsket i sør. Ny planavgrensning vises i figur 1 nedenfor. Årsaken til endringen er at man ønsker å få utnyttet arealet innenfor planområdet på en best mulig måte i forhold til terrenget. I tillegg ønsker man å inkludere Sandbekken i planen slik at den enklere kan hensyntas videre i planarbeidet. Vedlagt ligger kart som viser differansen mellom planavgrensningen som er vedtatt i planprogrammet og den nye planavgrensningen som varsles her. 

Merknader til varselet/tiltaket:  
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til:  
 
Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller e-post; post@proinvenia.no, evt. direkte til undertegnede; reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no   
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Midtre Gauldal kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  
 
Frist for å komme med merknader er satt til 15.11.2019