Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Støren stasjon

Formannskapet har i møte den 17.11.2022, sak 83/2022, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10:
50272022001 Detaljregulering for Støren stasjon

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 14.12.22

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for kapasitetsøkende tiltak ved Støren stasjon. Tiltakene er en forutsetning for å oppnå to regiontog i timen på strekningen Melhus-Trondheim-Steinkjer innen 2027. Konkret innebærer dette følgende tiltak ved Støren stasjon:

  • nytt spor vest for dagens spor 1
  • ny sideplattform
  • ny mellomplattform
  • overgangsbru for planskilt kryssing av spor
  • ny parkeringsplass
  • innløsning av to boligeiendommer

 

Planområdet omfatter hele eller det er av følgende eiendommer; gbnr 4011/26, 45/345, 45/68, 45/66, 1006/2, 45/48, 45/346, 2/1, 1630/3, 4011/27, 4011/26, 1006/2, 1630/4, 45/216/2, 45/404, 45/235/1, 45/235, 4011/25, 1/4, 1/12, 1/5, 1/6, 4010/43, 3000/4, 2/13 og 1/21 i Midtre Gauldal kommune. Reguleringen omfatter et areal på ca 208 daa.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet Samfunnsutvikling og kultur. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

 

Høringsfrist 3. februar 2023