Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

OBS: Utvidet båndtvang i områder med beitedyr 20. august – 20. oktober

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi minner om at Midtre Gauldal kommune har lokal forskrift om hundehold.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.08.21

Photo by Jon Koop on Unsplash
Photo by Jon Koop on Unsplash

§ 3.Båndtvang

a)

I Midtre Gauldal er det ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

b)

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommunedelplanene, i handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene.

c)

I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 20. oktober.

d)

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing. Medtas hund skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

Merk:

Det er unntak fra bestemmelsene om utvidet båndtvang jfr. hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene. Eksempelvis er hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver unntatt fra båndtvangen.

 

Lov om hundehold (hundeloven)  § 9.Unntak fra sikringsreglene

Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4og gjelder ikke for

a.

hund når den brukes i reindrift,

b.

dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,

c.

hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,

d.

hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,

e.

særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger,

f.

hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

0

Endret ved lov 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).

 

Hele forskriften finner du her:

Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag - Lovdata