Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nytt varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan Miljøgate Soknedal sentrum

Det vises til tidligere varsel om oppstart og utvidelse av planarbeid vedr. detaljregulering av Miljøgate Soknedal. Det varsles med dette om ny utvidelse av planområde på 8.1 dekar nordover.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.04.19

Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med planoppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en ny kjørebru med gang- og sykkelløsning noe øst for Hovsbrua, samt mulig behov for etablering av rundkjøring i tilknytning til denne.

Planområdet er vist på kartutsnitt nedenfor med skravur for utvidelsen. Planområdet omfatter nå i større grad deler av følgende eiendommer: gnr./bnr. 3000/11, 1006/23, 134/1 og 1653/1.

Merknader

Merknader til utvidet planområde og planoppstart sendes skriftlig til:

Rambøll v/Erik Ditlefsen, Kobbes gt. 2, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller e-post erik.ditlefsen@ramboll.no  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Midtre Gauldal kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Rambøll. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innsending av merknader er satt til 08.05.2019

Forrige varsel

Fra folkemøtet i Soknedal