Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 28.04.20

Miljøtiltak skog

SMIL

Tiltak man kan få tilskudd til gjennom denne ordningen er tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Dette kan blant annet være rydding og inngjerding av gammel kulturmark, hydrotekniske tiltak og restaurering av SEFRAK-registrerte bygninger.

Videre vil vi informere om at forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket ble endret i 2020 til at også eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges SMIL-tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. 

UTSATT FRIST TIL 15.06.2020 for søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

NMSK

Det er fra august 2019 bevilget nasjonal ramme for tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6. Det kan gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

For mer informasjon, ring til telefon 72 40 30 00 eller send e-post til postmottak@mgk.no.