Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Mindre planvedtak i Reguleringsplan for Bakkgjerde boligfelt

Midtre Gauldal har den 19.11.2018, som delegert sak 520/18, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtatt mindre endring av følgende plan: 5027 1998001 Reguleringsplanen for Bakkgjerde boligfelt.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.01.19

Planendringen legger til rette for at én eneboligtomt, eiendommen gbnr 130/18, kan fortettes med to firemannsboliger. Videre tar planendringen høyde for utbedring av infrastruktur for å håndtere denne fortettingen. 

Planen utgjør et areal på ca 23 daa og ligger på Bakkgjerdet i Soknedal.

Kommunens vedtak om planendring kan i henhold til pbl § 1-9, jmf forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jmf pbl kap 15 via epost: postmottak@mgk.no