Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Mindre endring av del av reguleringsplan for ny E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Midtre Gauldal kommune vedtok (DS 354/19) den 6.8.2019, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, å endre reguleringsplanen for E6 Sokndal – Korporalsbru (PlanID2015009). 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.08.19

Hensikten med endringene er å legge til rette for følgende: 
• Justering av traseen for kommunal veg 43 som går opp mot Soknedal skole for å redusere beslag av fulldyrket jord og påvirkningen av gårds-, drifts-tun.
• Sammenslåing med andre endringer.

Vedtaket kan påklages til utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen kunngjøring er publisert. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr Forvaltningslovens § 18, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19.