Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune satser på lederutvikling

Midtre Gauldal kommune legger til rette for kompetanseutvikling for sine ansatte. Gjennom studietilbudet Lederutdanning - helse og omsorg, ønsker kommunen å skape tryggere og bedre ledere i pleie- og omsorgsektoren.

Nyhet Publisert av Webmaster , 15.03.17

Lederutvikling
Noen av de ansatte i Midtre Gauldal kommune som tar lederutdanning.

Kommunen har en klar oppfatning av at lederutvikling vil være viktig for tjenesteytinga framover - både i kvalitet og omfang. 

  • God ledelse er av avgjørende betydning for å skape gode koordinerte, helhetlige helse- og omsorgstjenester.
  • God ledelse kreves på alle nivåer med tydelig ledelses- og styringslinjer, fra kommunestyret og administrasjon til ledere og utøvende enheter.

De kommunale tjenestene er viktige, og blir framover stadig viktigere for å møte utfordringene med  befolkningens behov for helse- og omsorgtjenester. Regjeringens "Omsorg 2020" har intensjon om å gi koordinerte og helhetlige pasientforløp med mer fokus på forebygging og tidlig innsats, og med tjenester nær der brukerne bor.  Tjenestene skal i størst grad gis i kommunene.

Økt internasjonalisering av markedet for personell, tjenestetilbydere, pasienter og brukere stiller store krav til innovasjon og endring i tjenestene.

Denne satsningen skal selvfølgelig ha som formål å tjene innbyggerne. Kommunen må sikre at det legges planer for kapasitet og kompetanse i tråd med befolknings- og sykdomsutvikling i kommunen.

I tillegg vil satsningen være omdømmebyggende og gjøre Midtre Gauldal kommune interessant for nye innbyggere, og attraktiv for dyktige fagfolk i egne rekker og for de som kommunen ønsker å rekruttere.

Helseledernes utvikling som ledere
For at lederne i helse og pleie skal bli tryggere og bedre ledere, har Midtre Gauldal startet med studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette studietopplegget gjennomføres i tett og omforent samarbeid med Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark). Studiet er forøvrig landsdekkende og over 1600 deltakere fra over 170 kommuner har siden 2012 tatt èn eller flere av de 9 (snart 10) modulene.

Midtre Gauldal kommune har altså bestilt en skreddersydd lederutdanning for ansatte i enhet for pleie og omsorg, og enhet for helse og familie. Deltakere fra rådmannens fagstab har også deltatt sammen med personer på tvers av tjenesteområder. Dette gjør at kompetansehevingen kommer flere tjenester til gode.

Midtre Gauldal kommune er med der det skjer, og velger gode, solide og velprøvde opplegg.

Helselederne i Midtre Gauldal får med dette ny praktisk kompetanse og nye verktøy til å håndtere utfordringer i sin lederhverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunen!

Hva skjer...?
Helselederne i Midtre Gauldal Kommune har til nå gjennomført 3 moduler;

  • M1; Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter.
  • M2; Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og utvikling
  • M3; Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Studentevalueringene viser stor tilfredshet med dette praksisnære opplegget.

Eksamensresultatene er meget gode - av de beste i landet, faktisk!

Toppledelsen i Midtre Gauldal kommune er særs positive i sine tilbakemeldinger. De framhever relevansen i forhold til faglig innhold og nytteverdien for både den enkelte deltaker, og også for kommunen som helhet. Det er også viktig at foreleserne kommer og gjennomfører samlingene på rådhuset på Støren - og at studering og kontakt ellers skjer digitalt via Fronter, og dette til tider som passer studentene best. I tilbakemeldingene fra ledelsen i kommunen, refereres det til at utdanningen gir en tverrfaglig kompetanse som er unik. Studiet er med på å rekruttere og beholde ledere, det gir den enkelte deltaker motivasjon og inspirasjon i ledernes daglig arbeidshverdag, og bidrar til å  tydeliggjøre rollen som leder.

Neste skritt for helselederne i Midtre Gauldal er studiets modul 5;

  • M5; Juss for ledere i Helse- og omsorgstjenesten

Hvorfor lederutdanning
Klarer en å legge til rette for og bygge kultur for læring, vil Midtre Gauldal kommune få motiverte og  kompetente ledere. Av dette vil kommunen kunne etablere flinke og engasjerte ansatte - som igjen vil skape gode resultater. Kommunen vil av dette framstå som en attraktiv arbeidsplass med kompetente, profesjonelle og motiverte ansatte.

 

Midtre Gauldal kommunes satsing på ledelse er også i tråd med nasjonale føringer og forutsettingen for å velge samarbeid med landsdekkende aktører, som i sin tid vant anbudskonkurransen utlyst av Helsedirektoratet.;

                “Tilbodet frå Høgskolen i Hedmark får høgst score på oppdragsforståing då ein klarer å identifisere dei konkrete utfordringane leiarar av kommunale omsorgstenester står overfor – både på det relasjonelle og strukturelle planet.  I tillegg viser tilbodet frå Høgskolen i Hedmark ein svært god kjennskap til norske kommunar.”

(Sitert fra begrunnelsen fra Helsedirektoratet for at samarbeidspartnerne ble tildelt dette oppdraget.)

Overføringsverdien for lederne i kommunens øvrige enheter vil en kunne oppleve å være stor.

Fra det som nå erfares av fag, pedagogikk og gjennomføring fra "Lederutdanning - helse og omsorg", vil dette opplegget med lederutvikling, med små endringer og omarbeidinger, godt kunne anvendes i kommunen forøvrig.