Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan - reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen

Kommunestyret har i møte den 28.9.2017, sak 51/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt reguleringsplan E6 Korporals bru - Prestteigen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.10.17

Planforslaget er en detaljregulering med hovedsakelig veg (E6) som hovedformål. Planområdet viser ny E6 fra Korporals bru og fram til sørvest for Prestteigen. Planen viser i tillegg til ny 2-felts E6 med forbikjøringsfelt, lokalveg som også skal være ivareta syklende og gående. Flere avkjørsler til private eiendommer er vist, samt bru til Gunhildsøien. Ved Skjærliåsen er E6 planlagt bygd i tunnel før ny Korporals bru leder veien inn i Soknedalstunnelen.

I tillegg til planbestemmelser og planbeskrivelsen er det lagt ved planen en rekke fagrapporter.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap VI påklages. Eventuell klage, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal Kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. pbl. kap. 15. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Klagefrist settes til 6. november 2017.