Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan - mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt

NPM–utvalget har i møte den 16.10.2017, sak 128/17 i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §12-14, vedtatt følgende plan: Mindre endring av Hyllbekklia hyttefelt.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.10.17

Planforslaget er en mindre endring av en detaljregulering der det er gjennomført grensejusteringer, endre på noen av tomtenes plassering, ny parkeringsplass, justert trase og utvidelse av areal. Det er kun gjort endringer i plankartet og planbestemmelsene.

NPM – utvalgets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap VI påklages.
Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig til Midtre Gauldal kommune innen 8.november 2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. pbl. Kap. 15. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Klagefrist: 8.november 2017.