Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering Nedre Frøsetløkkja

Kommunestyret har vedtatt planen Detaljregulering Nedre Frøsetløkkja.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.07.22

Plankart - Nedre Frøset

Planen legger til rette for etablering av flermannsboliger med tilhørende infrastruktur. Videre krever planen at det etableres fortau langs veien Frøsetløkkja før nye boliger, som etableres innenfor planområdet, kan tas i bruk. Planen utgjør et areal på ca 4 daa og ligger på Frøset, Støren.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, og innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort via e-post til postmottak@mgk.no