Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering Moøya øst

Kommunestyret har i møte den 18.06.2020, sak 24/20, vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12:
5027 2016003 Detaljregulering Moøya øst

Nyhet Publisert av Elin Malum , 13.07.22

Planen legger til rette for arealer til eksisterende og ny industri, eksisterende avløpsrenseanlegg, kommunaltekniske anlegg, avvikling av sidespor til Rørosbanen og arealer til brannstasjon for Gauldal brann og redning IKS med tilhørende øvingsområdet.

Planen utgjør et areal på ca 32 daa og ligger i Moøya, Støren.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages av parter eller de med rettslig klageinteresse. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kunngjort.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no