Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan for Coop Soknedal

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Planen legger til rette for at det kan etableres en ny dagligvareforretning over to etasjer med kombinert bebyggelse for forretning, kontor og tjenesteyting.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.12.21

plankart
(se i plankartet større format under saken)

Kommunestyret vedtok i møte den 18.11.2021, sak 58/21 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, følgende plan: Coop Soknedal, planID: 50272020003

Planområdet utgjør et areal på 7,9 daa og ligger i Soknedal sentrum.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl. § 1-9, jf. forvaltningsloven kap VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes til Midtre Gauldal kommune innen 06.01.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. pbl. Kap. 15. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no

Klagefrist 06.01.2022