Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Engan leir

Planen skal primært legge til rette for den nye Lysgården, som er et vedtatt investeringsprosjekt av kommunestyret.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.09.22

Planen for Engan Leir omfatter et areal på rundt 12 daa. Lysgården er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. Planen tilrettelegger også for annen offentlig og privat tjenesteyting, nærings- og kontorvirksomhet med nødvendig infrastruktur, uterom, strøkslekeplass og gangforbindelser. 

Vedtakene kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 16.09.2022.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Midtre Gauldal kommune 
ved enhet for Samfunnsutvikling og kultur 
fortrinnsvis på epost til postmottak@mgk.no