Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunene overtar NMSK-tilskudd til Landbruksvei- og skogsdrift

Kommunene har fra og med 2020 overtatt ansvaret fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.02.20

Skogsvei

Dette innebærer at kommunene får ansvaret for søknadsbehandling, utbetaling og oppfølging av tilskuddsordningene, samt forberedelse av eventuelle klagesaker som skal avgjøres av Fylkesmannen. 

Ved årets tildeling har Gauldalsnettverket (Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal) mottatt 1,4 mill. til sammen. Fylkesmannen har lagd rammer for at interkommunalt samarbeid skal styrke skogregionene og gi større overføringer.  Kommunene i Gauldalsnettverket har derfor utarbeidet felles rammer og vilkår for tilskudd til landbruksvei og skogsdrift.

Merk følgende: 

  • Det er to søknadsfrister for veitilskudd: 1.april og 20 august.
  • Tilskudd til skogsdrift skal forhåndsgodkjennes av kommunen før drift igangsettes.

De viktigste endringene i tilskuddsvilkårene fra 2020 er:

1. Felles prioriteringsliste for vegprosjekt i hele regionen utarbeides av styret i Gauldalsnettverket etter innkomne søknader.
2. For hogst i B-bestand (Utilfredsstillende tetthet) kan det gis 25 kr/m3 i tilskudd. Det stilles krav om minimum å plante anbefalt plantetall (bartre) etter hogst, jfr. Standard for utplantingstall Trøndelag.
3. Det gis 25 kr/m3 for motormanuell hogst. Det må avvirkes minimum 125m3 innen et regnskapsår som leveres til industri.
4. Bruk av hjelpevinsj (T-WINCH o.a.) Denne driftsformen reduserer behov for å anlegge enkle og midlertidige driftsveier i skredutsatt terreng.

Retningslinjer for 2020 og skjema for forhåndsinnmelding av driftstilskudd finner du her: