Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon om endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter

Som oppfølging av kommunestyrets vedtak fra juni 2020 om at alle heldøgns helse- og omsorgstjenester skal samles på Støren, vil det fra høsten 2022 bli endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter. 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.08.22

sd

Fra høsten 2022 vil det bli endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter: 

  • De som er ansatt ved Soknedal bo- og dagsenter vil få nytt arbeidssted på Støren. 
  • Det vil ikke lenger være bemanning fast stasjonert i Soknedal. Beboere som fortsatt velger å bo der vil kunne få helse- og omsorgstjenester fra kommunens hjemmetjeneste på linje med andre hjemmeboende.
  • Beboerne på bo- og dagsenteret får tilbud om ny bolig på Støren helsesenter med heldøgns bemanning. 
  • Bemanningen og beboerne vil flytte samtidig inn i samme avdeling for å gjøre det så trygt som mulig for alle.
  • Både ansatte og beboere har fått og vil få informasjon. Enhetsleder og avdelingsleder tilbyr samtaler og bistand til dem som måtte trenge det i denne prosessen.
  • De som flytter får bistand til det praktiske.

Driften av pleie- og omsorgstjenestene må legges om

I Midtre Gauldal kommune arbeider vi med kontinuerlig utvikling av tjenestene våre for å kunne møte de behovene som vi vet kommer i årene fremover. Utviklingen i befolkingen gir en kraftig økning i antallet eldre og det blir færre yrkesaktive i kommunen. På den ene siden tyder stadig flere eldre på bedre helse og på mange måter bedre liv. Samtidig gir det utfordringer for bærekraften i velferdsordningene. Derfor må driften av pleie- og omsorgstjenestene legges om for fortsatt å kunne tilby gode og trygge tjenester.  Vi opplever for eksempel allerede utfordringer med tilgang til nok viktig kompetanse ved at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell. Framover må vi derfor bruke ressursene og den gode kompetansen vi har på en mer fleksibel måte, og det oppnår vi bedre med å samle den på ett sted.  

Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok derfor 18. juni 2020 en ny helse- og omsorgsstrategi, samt at alle heldøgns helse- og omsorgstjenester skal samles på Støren.  

Høsten 2022 vil det som nevnt over føre til endret drift ved Soknedal bo- og dagsenter. Senteret vil bli bestående av omsorgsboliger uten fast, stedlig bemanning, og beboerne her vil få tilbud om helse- og omsorgstjenester som andre innbyggere i egne hjem. Så lenge det er helsemessig forsvarlig, kan de beboerne som ønsker å fortsette å bo på Soknedal bo- og dagsenter velge det, men da med vanlige hjemmetjenester etter behov.  

Det er opprettet et nytt bofelleskap på helsesenteret på Støren for beboerne fra Soknedal, og dit skal også bemanningen fra Soknedal bli med. Alle som bor på Soknedal bo- og dagsenter i dag, får tilbud om ny omsorgshybel her.  Bofellesskapet på Støren vil være bemannet med helsepersonell både på dagtid og kveldstid, og ha tilgang til helsepersonell på natt.  

Hyblene er mindre enn de fleste leilighetene i Soknedal, men mer moderne, og med hjelpemidler som er tilpasset behovet til brukergruppen med behov for heldøgns omsorg. Bofelleskapet har 15 omsorgshybler med felles kjøkken og stue, og ligger i samme bygning som kommunens sykehjem.  Det er frisør, fotpleier, legekontor, fysio- og ergoterapeut, kiropraktor, tannklinikk og øyelege i samme bygg.  Nærhet til alle helsetjenestene, tilgang på god bemanning og tverrfaglig kompetanse, mener vi vil øke tryggheten i tilbudet.

Vi forstår likevel at denne endringen for noen kan oppleves trasig, og har med oss dette perspektivet i planleggingen av hvordan kommunen skal utforme nødvendige helse- og omsorgstjenester og et verdig tjenestetilbud. Alle beboerne på Soknedal bo- og dagsenter blir invitert til besøksdag i det nye bofellesskapet før flyttingen skal skje, og vi vil legge til rette for at opplevelsen skal bli så trygg som mulig for alle.