Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring og offentlig ettersyn av forslag til forskrift om snøskuterløype med tilhørende løypekart, Singsås

Iht. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a og Motorferdselloven §4a varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av forslag til forskriften om snøskuterløype med tilhørende løypekart, Singsås, Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 14.12.22

Du kan gi merknader og innspill til forslag, som må leveres skriftlig innen 10. februar 2023.

Kommentarer og merknader til forslaget, merkes «2022/1059» og sendes:

  • Pr post til Midtre Gauldal kommune, Postmottak, Rørosveien 11, 7290 Støren
  • E-post til postmottak@mgk.no

For spørsmål ta kontakt med Aril Johan Røttum: ari@mgk.no ,eller på telefon: 993 88 361