Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring - Forskrift om hundehold - Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune har startet arbeidet med lokal forskrift om hundehold. Forslag til forskrift med kommentarer er gjengitt i dette brevet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 31.05.17

Forslag til forskrift med kommentarer.

§1. Formål
Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet for folk og dyr, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden.

§2. Virkeområde og definisjon
Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Midtre Gauldal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (Lov om hundehold av 04.07.2003) og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd eller forsvarlig innestengt.

Kommentar:
Bestemmelsen gjør det klart at forskriften gjelder i hele Midtre Gauldal kommune, og det understrekes at hundeeiere må se forskriften i sammenheng med gjeldende hundelov. Hundeloven regulerer andre aspekter ved hundehold enn hva kommunen kan regulere i lokal forskrift. Det er derfor viktig at folk gjøres oppmerksom på at den lokale forskriften ikke er eneste lovverk på feltet. Videre inneholder bestemmelsen en definisjon av begrepet båndtvang.

§3. Båndtvang

  1. I Midtre Gauldal er det ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20 august.
  2. Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene.
  3. I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 20. oktober.
  4. Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing. Medtas hund skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

Kommentar:
Utvidet båndtvang kan kun innføres der bufe faktisk beiter. Forslaget innebærer utvidet båndtvang t.o.m. 20. oktober. Bestemmelsen gjelder for hele kommunen.

Av hensyn til mennesker er det foreslått båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene. Spesielt barn og eldre er utsatte grupper som ikke alltid kan verge seg mot uønsket oppmerksomhet fra hunder som kan virke skremmende. I tillegg foreslås det båndtvang i lysløyper i det tidsrom den brukes til skigåing.

§4. Om områder der hunder har begrenset adgang
Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/fører og skolen eller barnehagen.

Kommentar:
Forslaget innebærer at hunder ikke har adgang til barnehager eller skolegårder uten avtale mellom hundeeier og den som er ansvarlig for barnehagen eller skolegården. Bestemmelsen gjelder ikke førerhunder for synshemmede (jfr. § 6 b).

§5. Om ekstraordinær båndtvang
Rådmannen gis fullmakt til, ved særlige vanskelige snøforhold, å gjøre vedtak om ekstraordinær båndtvang for å verne hjortevilt i kommunen.

Kommentar:
Vedtak om ekstraordinær båndtvang kan måtte innføres på veldig kort varsel. Dette gjør at det er viktig at denne avgjørelsen kan gjøres av rådmannen. Det vil være lite hensiktsmessig å måtte vente på politisk møte for å gjennomføre dette tiltaket.

§6. Unntak

  1. Bestemmelsene i §3 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens §9, unntak fra sikringsreglene.
  2. Bestemmelsene i §4 gjelder ikke for førerhunder og politihunder i aktivt bruk.

Kommentar:
Hundelovens §9 angir unntak fra båndtvangbestemmelsene. Dette kan være dressert hund som vokter bufe, tjenestehunder, ettersøkshunder og hund som brukes i lovlig jakt eller jakthundtrening. Bestemmelsen i punkt a er derfor kun informasjon om at det gjelder unntak fra båndtvang for enkelte hunder.

§7. Dispensasjon
Midtre Gauldal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller dispensere fra båndtvangbestemmelsene i forskriftens §§ 3 og 4.

Kommentar:
Bestemmelsen sikrer en smidig forskrift. Søknad om dispensasjon fra forskriftens §§ 3 og 4, må være begrunnet i særlige forhold. Særlige forhold kan være organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid, eller organisert trening og dressur av hunder.

§8. Om renhold.
Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på veg, fortau, park, bru, brygge, kai, strand, turveg, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

Kommentar:
Bestemmelsen understreker hundeeiers ansvar til å fjerne ekskrementer som hunder legger igjen på nevnte steder.

§9. Straff
Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter § 28 i hundeloven.

Kommentar:
Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskrift eller vedtak hjemlet i forskrift med bøter eller fengsel inntil 6 måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffeforbud.

§10. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft xx.yy.201z.

__________________________________________________________________________

 

Forskriftsforslaget ble behandlet av Utvalg for Næring, Plan og Miljø mandag 24. april. Utvalget fattet følgende vedtak:

Utvalg for næring Plan og Miljø legger Forskrift om hundehold, Midtre Gauldal kommune ut på høring. NPM henstiller til Rådmann å utarbeide regler for

  1. på «tettbygd» strøk i lokal hundelov.
  1. for total båndtvang hele året for enkelte raser.
  2. for å unngå unødig støy/bjeffing som er til ulempe for naboer (tettbebygde strøk?).

Under § 8 «Renhold» bør det stå at posene ikke skal legges igjen ute, men tas med og deponeres på egnet dunk.

Kommentar til punktene fra NPM utvalget:

Punktet som etterspør definisjonen på tettbygd strøk i forskriften vil bli forsøkt tatt inn i forskriften.

Mulighet for total båndtvang hele året for enkelte raser. Båndtvang i lokal forskrift hjemles i Hundelovens § 6. her gis det ikke adgang til å innføre spesiell båndtvang for enkelte raser.

Endring i § 8 om renhold, samt innføring av luftetid for å unngå unødig støy/bjeffing som er til ulempe for naboer.

Nytt forslag til § 8:

§8. Ro, orden og renhold

Hundeeier eller den som har ansvaret for hund, plikter å unngå at hunden skaper sjenerende støy og lukt for omgivelsene. Hunder kan ikke oppholde seg ute i hundegård, løpestreng og lignende i tilknytning til boligområder i tidsrommet 23.00 – 07.00 med mindre de er stille.

Hundeeier eller den som har ansvaret for hund, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg og/eller poser med ekskrementer på veg, fortau, park, bru, brygge, kai, strand., turveg, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Poser med ekskrementer skal etterlates på egnet avfallspunkt.

Frist for å komme med høringsuttalelse settes til 1. august 2017.

Uttalelser sendes

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

eller e-post

postmottak@mgk.no