Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring - detaljreguleringsplan for Engan leir

Detaljreguleringsplan for Engan leir legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.02.22

Engan leir plankart

Formannskapet har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Engan leir skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget skal primært legge til rette for den nye Lysgården, som er et vedtatt investeringsprosjekt av kommunestyret.

Lysgården er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år Planforslaget tilrettelegger også for annen offentlig og privat tjenesteyting, nærings- og kontorvirksomhet med nødvendig infrastruktur, uterom, strøkslekeplass og gangforbindelser. Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gnr/bnr 45/113, 45/1/4, 45/1/99, 45/308 og 1006/2. Reguleringen omfatter et areal på rundt 12 daa. 

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for 
Næring, plan og forvaltning fortrinnsvis på epost til postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 15. april 2022