Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Norsk Gjenvinning

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Norsk Gjenvinning har drevet Hauka deponi for ordinært avfall, og ønsker nå å legge ned hele deponiet og gå over til en etterdriftsfase.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.10.21

Hauka deponi

Alle deponieiere er pålagt etterdrift av avsluttede deponier, jf. avfallsforskriften § 9-15. Dette innebærer miljøovervåking, drift av anlegg for behandling av sigevann, kontroll av emisjon av deponigass, kontroll og vedlikehold av avskjærende grøfter og drenssystemer, samt vedlikehold av toppdekket for å opprettholde overflateavrenning ved fremtidige setninger.

Det skal være finansiell garanti for etterdrift av deponiet i en periode på minst 30 år, jf. avfallsforskriften § 9-10.

Norsk Gjenvinning har drevet Hauka deponi for ordinært avfall (gnr. 61, bnr. 15) siden 2002. Vestre del av deponiet (etappe 1) ble avsluttet og tildekt våren 2013. Deponering av avfall i østre del av deponiet (etappe 2) ble avsluttet høsten 2017, og bedriften ønsker nå å legge ned hele deponiet og gå over til en etterdriftsfase.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Uttalelsen kan sendes til

Statsforvalteren i Trøndelag
postboks 2600
7734 Steinkjer

eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen fristen.

Frist: 12.11.2021