Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring av detaljregulering for Coop Soknedal.

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for etablering av en ny dagligvareforretning i Soknedal sentrum.

Nyhet Publisert av Elin Malum , 27.07.21

Kommunedirektøren med delegert myndighet fra Formannskapet har i vedtak av 26.07.2021 vedtatt at detaljregulering for Coop Soknedal (planID: 50272020003) legges ut til ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for etablering av en ny dagligvareforretning i Soknedal sentrum med kontor/tjenesteyting i andre etasje. Planområdet omfatter deler av eiendommene gbnr. 82/1 og 1006/24. Reguleringen utgjør et areal på om lag 7,9daa.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet for Samfunnsutvikling og kultur. Fortrinnsvis via e-post: postmottak@mgk.no 

Midtre Gauldal Kommune v/enhet for Samfunnsutvikling og kultur

Rørosveien 11

7290 Støren

Høringsfrist: 8. september 2021