Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Frisk og samfunnsaktiv lengst mulig!

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Aktivitet og deltakelse er viktig for vår fysiske og psykiske helse. Hele livet. Vi inviterte til kafédialog for å ta rede på hvordan stimulere godt voksne til å engasjere seg i lokalsamfunnet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 01.10.21

Aktiv alderdom til glede for seg selv og andre er målet.
Ingrid Køhler Knutsen fra Helsedirektoratet, folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll, Tove Riseth, Brit-Laila Hage, Kari Haukdal og assisterende kommunedirektør Bodil Alsvik i dialog om hvordan motivere til aktiv alderdom, til glede for seg selv og andre.

Nasjonalt prosjekt - søkte om å få bli med og ble plukket ut

Som et ledd i oppfølgingen av planen "Strategier for framtidas helse – og omsorgstjenester" som ble vedtatt tidligere i år, søkte vi i samarbeid med Frivillgsentran om å delta i dette prosjektet i regi av Senter for et aldersvennlig Norge. Senter for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt fagmiljø under Helsedirektoratet. De arbeider for å fremme aldersvennlige lokalmiljø basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Vi søkte og ble valgt, som en av 13 kommuner i hele Norge.

Hva skal til for å leve gode liv som godt voksne i Midtre Gauldal, og hva skal til for å engasjere?

Vi inviterte 25 godt voksne midtre-gauldalinger fra hele kommunen for høre deres tanker og få innspill til spørsmålet. Tirsdag 28. september møtte hele 16 av dem til kafédialog med oss, Trude Heggdal fra Frivilligsentralen og Ingrid Køhler Knutsen fra Helsedirektoratet. Dialogen hadde videre til hensikt å finne ut hvem som er i målgruppen, hvordan kan vi best nå dem, hvordan kan vi kartlegge hva de ønsker å delta i og med, og hva fungerer godt i dag.

Tanker og innspill til nasjonal rapport

Tankegodset fra Midtre Gauldal ble skrevet ned og samlet, og skal brukes videre i arbeidet ved Senter for et aldersvennlig Norge. Og i vår egen kommune, selvsagt. I "Strategier for framtidas helse – og omsorgstjenester" har frivilligheten stor fokus, av mange gode årsaker, fra den positive fysiske og psykiske effekten hos den frivillige selv til samfunnsnytten i den enkelte grend og Midtre Gauldal som helhet.

Først til framtida, med helse og mestring i alt vi gjør

1. Fra passive mottakere til aktive deltakere
2. Fra pleie og reparering til forebygging og helsefremmende arbeid
3. Hverdagsmestring og livsglede gjennom bruk av ny teknologi
4. Alle i samfunnet må få bidra; familien, venner, frivilligheten
5. Flest mulig skal bo i egen bolig lengst mulig
6. Bygda som sentral i helsefremmende aktiviteter
7. Livskvalitet gjennom aktivitet, deltakelse og fellesskap
 
(fra Strategier for framtidas helse – og omsorgstjenester)
 
Den lokale prosjektgruppa består av Trude Hegdahl, Frivilligsentralen, Ingeborg Vongraven, assisterende enhetsleder ved Pleie og omsorg, Oddveig Børset, enhetsleder ved Helse og familie, Kristin Myklevoll, folkehelsekoordinator og Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør.

Siri Moe Megaard og Maria Traasdahl fra Halogen, som var engasjert av Helsedirektoratet, ledet dialogen.