Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Forbud mot å overnatte på fritidseiendom i Midtre Gauldal kommune med mindre man er folkeregistrert i kommunen

Nyhet Publisert av Kosberg , 24.03.20

Vedtak:
For å hindre/forsinke spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde kommunens helse- og omsorgstjeneste gjør kommuneoverlegen i Midtre Gauldal kommune tirsdag 24.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, jfr. fjerde ledd:
«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i Midtre Gauldal kommune med mindre man er folkeregistrert i kommunen. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det foreligger ingen andre unntak fra forbudet.»
Vedtaket har i første omgang virkning fra 24.03.20 kl. 15.00 til 31.03.20 kl. 15.00.
Eventuell klage over vedtaket fremsettes til Fylkesmannen i Trøndelag jf. smittevernloven §8-3.

Bakgrunn for vedtaket:

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom med potensielt omfattende konsekvenser for liv og helse for store deler av befolkningen. Helsedirektoratet har allerede innført tiltak etter smittevernlovens kapittel 4 som er gyldige for hele landet. Ut over dette har en rekke kommuner fattet vedtak gyldige for sin kommune, spesielt når det gjelder reisende inn i og ut av kommunen.

Videre har helse- og omsorgsdepartementet vedtatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. Av spesiell interesse i denne forskriften er det såkalte «hytteforbudet», formulert i §5 i denne forskriften. Denne paragrafen lyder: «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Kommuneoverlegen i Midtre Gauldal har hittil ikke funnet grunnlag for å innføre spesifikke begrensninger på bevegelsesfriheten i kommunen, ei heller generelle karantenebestemmelser for reisende inn i og ut fra kommunen, ut over det som er besluttet av sentrale helsemyndigheter. Dette på bakgrunn av at smittesituasjonen på landsbasis er meget usikker, og det ikke er definert geografisk avgrensede områder med høyendemisk smittesituasjon man eventuelt kunne vedta innreiseforbud eller karantenepåbud for. Kommuneoverlegen finner på nåværende tidspunkt heller ikke å kunne beslutte en generell karantenebestemmelse for alle inn- og utreiser, tatt i betraktning den omfattende negative samfunnsnytten dette medfører, uten at det samtidig kan forsvares i en betydelig smittereduserende gevinst. Derimot finnes det én avgrenset andel av befolkningen hvor andelen smittede er skyhøy – og smitterisikoen dertil betydelig – nemlig husstander hvor minst ett medlem er bekreftet smittet.

Midtre Gauldal er en kommune med rundt regnet 2100 hytter og fritidseiendommer. Våre anslag tilsier at over halvparten av disse hyttene er eid av personer som ikke er hjemmehørende i Midtre Gauldal.  Hyttene ligger spredt, mange steder med begrenset veiforbindelse, og avstanden til kommunesenteret Støren (hvor mesteparten av helsetjenester er lokalisert) er stor. Et smitteutbrudd på én eller flere hytter i kommunen vil være meget ressurskrevende for helsetjenesten, og helsetjenesten er heller ikke dimensjonert for å ivareta noen særlig større befolkning enn kommunens egne innbyggere – spesielt i en eksepsjonelt krevende pandemisituasjon. Sannsynligheten for at en person er smittet hvis man bor sammen med en annen person som er bekreftet smittet, er meget stor. Det vil således være meget uklokt å tillate en slik person å ta opphold på en fritidsbolig i Midtre Gauldal, så fremt man er folkeregistrert i en annen kommune. Helse- og omsorgsdepartementets vedtak om å tillate opphold på fritidseiendom for personer fra annen kommune, fra husstander hvor det er bekreftet smitte, kan følgelig ikke praktiseres i vår kommune. Den enkelte hytteeiers interesse av å kunne sette seg i karantene borte fra husstandsmedlemmer som er bekreftet smittet overveies av lokalsamfunnets behov for å unngå opphold i kommunen av personer med høy risiko for selv å være smittet. Det er nødvendig å fatte dette vedtaket nå, før smitten i samfunnet brer ytterligere om seg og karantenebehovet for medlemmer av husstander med bekreftet smitte tiltar.

 

Etter min vurdering er vedtaket nødvendig for å forebygge og/eller motvirke overførsel av en allmennfarlig smittsom sykdom, det er medisinskfaglig begrunnet ut fra smittevernhensyn, og det er forholdsmessig ut fra en helhetsvurdering av samfunnshensyn. Vilkårene i smittevernlovens §4-1 bokstav d vurderes oppfylt.

 

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege