Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - om NAV og arbeidsliv i Midtre Gauldal

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal er en stor industrikommune, og Norsk Kylling har vært sentral driver for sysselsettingsutviklingen blant bosatte i Midtre Gauldal

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.11.20

Logo

Om NAV

NAV ble etablert 1. juli 2006 – en sammenslåing av statlige og kommunale tjenester som skulle gi brukerne en felles dør til de offentlige velferdstjenestene. Og Midtre Gauldal var en av pilotkommunene. 

Det finnes 456 NAV-kontor i Norge. Kommunen og NAV (stat) har avtalt hvilke kommunale tjenester som kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor kan derfor variere fra kommune til kommune.

NAV ha ca. 19.000 medarbeidere, der 14.000 er tilsatt i staten og 5.000 i kommunene. NAV Midtre Gauldal har 16 medarbeidere.

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjoner som NAV ivaretar:

 • Mulighet for arbeid
 • Mulighet for meningsfull aktivitet
 • Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

Sysselsetting i Midtre Gauldal

Sysselsetting og befolkning henger sammen. For å bo i en kommune så trengs arbeidsplasser i kommunen eller i kommuner man har rimelig pendleavstand til. Figuren under viser at det er pr 4 kvartal 2019 var 3062 sysselsatte som hadde sitt arbeidssted i Midtre Gauldal, mens 3314 var bosatt. Netto utpendling var 252 sysselsatte.

Midtre Gauldal har hatt en positiv sysselsettingsutvikling siden 2000. Veksten har vært 9,9 % siden 2010, mens veksten i Trøndelag var på 8,7 % i samme periode. Norsk Kylling har vært sentral driver for sysselsettingsutviklingen blant bosatte i Midtre Gauldal, sammen med vekst i treforedlingsindustrien og bygg og anlegg.

I perioden 2010-2019 har antall sysselsatte med bosted i kommunen gått ned. Veksten i Melhus har vært positiv, mens det ha vært nedgang i mange av nabokommunene i Trøndelag Sør.

Graf

Midtre Gauldal er en industrikommune

21 % av arbeidsplassene i kommunen er i industrien, jf. figur under. Snittet i Trøndelag er 7,8 %. I perioden 2010-2019 har antall industriarbeidsplasser vokst med 71,7 %. En annen stor næring i Midtre Gauldal er bygg og anlegg. Samlet sett har det vært syselsettingsnedgang i de andre næringene.

Midtre Gauldal har en lav andel sysselsatte i offentlig sektor, med 27,2 %. Kun en annen kommune i Trøndelag (Frøya) har lavere andel, og snittet i Trøndelag er 35,6 % sysselsatte i offentlig sektor.

Næringsstruktur

Største bedrifter

Norsk kylling As er den største arbeidsgiveren i Midtre Gauldal. I 2019 hadde bedriften en omsetning på over 1 milliard kroner. Vareforbruket, som for en stor del er slaktekyllinger, utgjør 619 millioner kroner. Dette leverandørnettverket antas å også kunne levere til ny fabrikk på Orkanger. Norsk kylling står for ca 11 % av alle arbeidsplassene i kommunen, og ca 25 % av driftsinntektene og 18 % av lønnsutbetalingene fra det private næringslivet i kommunen.

Etter Norsk Kylling er B&B Entrepenør Holding AS den største bedriften, og Hugaasgruppen AS er også stor.

Tabell største bedrifter

Visste du at ….

 • NAV Midtre Gauldal var pilotkontor ved etablering av NAV i 2006?
 • Arbeidsledigheten i Midtre Gauldal kommune er 1,7 % pr. 31. oktober 2020?
 • NAV Midtre Gauldal jobber aktivt mot arbeidsgivere for rekrutteringsbistand?
 • NAV Midtre Gauldal har et tett samarbeid med Næringsforeningen og skal arrangere en inkluderingskonferanse i mars -21 hvor tema er «Samskaping som inkludering i arbeidslivet?»
 • NAV Midtre Gauldal i samarbeid med enhet for Familie og Helse satser på tilbud for unge under 30 år med bl.a Jobbhus?
 • NAV Midtre Gauldal har flyktningetjenesten inn i sine tjenester?
 • NAV Midtre Gauldal tilbyr en rekke kvalifiseringstiltak for deg som er permittert, arbeidsledig eller står utenfor arbeidslivet pga. helseproblemer.
 • NAV Midtre Gauldal har gjeldsrådgiver? I tillegg til økonomisk rådgivning kan vi gi også gi rådgivning for å overvinne en vanskelig livssituasjon.
 • NAV Midtre Gauldal har tatt i bruk digital søknad på økonomisk sosialhjelp?
 • Pr mars 2020 var 10,9 % av befolkningen pr 18-67 år ufør. Kommunen ligger på fylkessnitttet, men lavere enn mange andre distriktskommuner.
 • Ser man på andel av befolkningen mellom 15-74 år som er sysselsatt, så ser vi at Midtre Gauldal ligger på 72,1 % pr 4. kvartal 2019, noe som er over snittet på Trøndelag på 67,8 % og snittet for landet på 67,1 %.