Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - hva jobber folk i Midtre Gauldal med?

Av alle som er bosatt i Midtre Gauldal, er 3199 personer i arbeid. Men hva jobber de egentlig med?

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.09.22

Logo

Vi har gravd litt bak det tallet, for det er litt interessant å se hva vi jobber med vi som bor her i Midtre Gauldal.

Vi tenker for eksempel på oss selv som en stor jordbruks-kommune - hvor mange jobber med det?

Fordelt på næringsområder, er fordelinga sånn:

 

 

 

 

Jordbruk, skogbruk og fiske

253

Bergverksdrift og utvinning

15

Industri

431

Elektrisitet, vann og renovasjon

27

Bygge- og anleggsvirksomhet

569

Varehandel, reparasjon av motorvogner

352

Transport og lagring

193

Overnattings- og serveringsvirksomhet

53

Informasjon og kommunikasjon

20

Finansiering og forsikring

33

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

117

Forretningsmessig tjenesteyting

105

Offentlig administrasjon, forsvaret, sosialforsikring                              

115

Undervisning

177

Helse- og sosialtjenester

625

Personlig tjenesteyting

82

Uoppgitt

32

 

I Midtre Gauldal er kommunen den aller største arbeidsgiveren. Kommunen har faktisk rundt 600 ansatte. Hvor finner vi egentlig dem?

Skolene og barnehagene

190

Pleie og omsorg            

221

Pedagogisk psykologisk tjeneste, fysio-/ergoterapitjenesten,

barneverntjenesten, helsestasjonen, psykiatritjenesten,

legekontoret, m.v.

50

NAV

10

Kulturhuset, kinoen, biblioteket, plan- og byggesak, kart

35

Kulturskolen

10

Eiendom, tekniske tjenester som vei, vann, avløp, m.v.

53

IKT, lønn/regnskap, økonomi, servicekontoret, arkiv, personal           

28

Kommuneledelsen

4