Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

E6 Ulsberg - Vindålsliene, østlig trasè - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram

Nyhet Publisert av monica , 04.05.18

I medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé. Planområdet omfatter arealer i både Rennebu og Midtre Gauldal kommune. I Midtre Gauldal strekker planområdet seg fra kommunegrensen mot Rennebu til området Vindåsliene. Planavgrensningen fremgår av vedlagt kart.

Det ble i 2016 vedtatt reguleringsplan for ny 2-3 felts E6 på samme strekning. Bakgrunnen for det nye planarbeidet er å legge til rette for 4 felts E6, samt ny vegtrasè i Rennebu kommune.

Uttalelse til planprogrammet sendes til:

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 TRONDHEIM

eller per mail til; jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

Frist for uttalelse er 20.06.2018.