Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

E6 Korporalsbru - Prestteigen

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) i Midtre Gauldal kommune, har i møte den 13.6.2016, sak 78/16 vedtatt at PlanID 16482015012 Reguleringsplan for E6 Korporals bru – Prestteigen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Nyhet Publisert av Webmaster , 14.03.17

Planforslaget er detaljregulering med hovedsakelig utbygging av E6 som hovedformål. Planområdet strekker seg fra og med Korporals bru i sør og fram til Prestteigen-krysset ved Støren. Selve krysset er ikke innregulert i denne planen. Den vil følges opp i senere plan som er under utarbeidelse. 

Planenforslaget viser ingen påkoblinger til E6. All lokaltrafikk inn og ut E6 skal i framtiden skje ved Prestteigen i nord og Soknedal sentrum i sør. Dagens E6 skal være framtidig lokalvei. Det er skissert en kortere tunnel under Skjærligåsen, samt flere bruer. Planforslaget består av 3 sett med dokumenter, reguleringsplan, teknisk plan og fagrapporter. 

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune. Det bes om alle henvendelser benytter vårt referansenummer: 15/4127. 
Høringsfrist: 7. august 2016. 

Epost: postmottak@mgk.no