Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljreguleringplan for Hov til offentlig ettersyn og høring

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for utvidelse av Soknedal kirkegård, Soknedal skole og Soknedal barnehage, samt etablering av nytt idrettsanlegg og felles parkeringsareal.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 13.06.22

Plankart HOV

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i 2020. Høringsinnspillene har ført til endringsbehov i planen, i tillegg har forutsetningene for bl.a. innendørs fotballhall endret seg. Et revidert planforslag sendes nå til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gbnr 134/2, 134/3, 134/7, 134/23, 134/27, 134/18, 134/33, 134/20, 134/21, 134/28, 134/30, 134/29, 134/31, 134/32 og 3000/11. Reguleringen omfatter et areal på ca 154 daa.

Merknader og uttalelse til planforslaget sendes skriftlig til

Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning, fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 12.august, 2022

Formannskapet vedtok i møte den 02.06.2022, sak PS 29/22, at forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10:
PlanID 50272018005 Detaljreguleringsplan for Hov, gnr. 134 bnr. 2 m.fl.