Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Storneset masseuttak til offentlig høring

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 25.03.2019 vedtatt detaljreguleringsplanen for Storneset masseuttak skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.04.19

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for videre masseuttak i det allerede etablerte masseuttaket ved Storneset. Planområdet omfatter deler av følgende eiendommer; 230/10, 230/28, 230/7 og 1030/42 ved Storneset på Singsås i Midtre Gauldal kommune. Reguleringen omfatter et areal på ca 40 daa.    

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet for
Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist 20. mai 2019