Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Hovsmoen Stadion til offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møte den 28.08.2017, sak 90/17 vedtatt at forslag til detaljregulering for Hovsmoen Stadion skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.10.17

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for å oppgradere eksisterende anlegg med kunstgressdekke på utvendig spilleflate, samt oppføring av en innendørs arena tilrettelagt for ulike typer fysisk aktiviteter for store og små.

Hovsmoen stadion ligger like nord for Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune. Planområdet utgjør et samlet areal på 37,5 daa. Adkomsten til stadionanlegget skal gå fra Kv43, fra E6 sør for planområdet

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 23.november 2017