Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for Furukollen og Olaplassen - offentlig ettersyn

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har i møtet den 04.12.2017, sak 164/17 vedtatt at detaljregulering for Furukollen og Olaplassen legges ut til offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.12.17

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av Furukollen steinbrudd for produksjon av stein og pukk, og å etablere et masseuttak for utvinning av grus- og steinmasser på Olaplassen ved Kvasshyllan. Planen omfatter også den eksisterende skytebanen i Furukollen.

Planområdet ligger vest og nord for Engan og Støren, i Midtre Gauldal kommune. Planområdet utgjør et samlet areal på 744,3 daa. Det planlegges ny adkomstvei til Kvasshyllan fra Fv. 630 nord for Engan. Eksisterende adkomstvei til Furukollen skal fortsatt benyttes til adkomstvei til skytebanen.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 19.01.2018