Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé til offentlig høring

Utvalg for Næring, plan og miljø (NPM) har vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10: Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.04.19

Planforslaget skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Vindåsliene i Soknedal og Ulsberg i Rennebu kommune. Dette med unntak av begge ender av parsellen som planlegges med noe lavere standard på grunn av tilpasning til eksisterende veg. 

Innspill eller merknader til planforslaget sendes innen 31.05.19 til: arkivtrd@nyeveier.no

eller

Nye Veier AS
Sluppenveien 17B
7037 Trondheim