Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Budsjettet 2024 er vedtatt

Kommunestyret vedtok sist torsdag budsjettet for 2024 og handlingsprogram med økonomiplan fram mot 2027. Det er dyrtid også for kommunen. Dette gir trange økonomiske rammer. Det må tas grep i enhetene for å tilpasse tjenestene til pengesekken. I tillegg må investeringsbudsjettet være nøkternt.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 04.12.23

Bilde av budsjett for 2024 og handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027.
Bilde av budsjett for 2024 og handlingsprogram med økonomiplan 2024-2027.

Kommunestyret vedtok budsjett fra kommunedirektøren med én endring: Eiendomsskatten blir ikke økt, og beholdes på tre promille for boliger og fritidsboliger. Konsekvensen av dette blir at vei- og vedlikeholdsbudsjettet ikke styrkes.

Endringsforslaget om å ikke øke eiendomsskatten ble lagt fram av flertallsgruppa, bestående av Arbeiderpartiet og Bygdelista. Dette forslaget fikk tilslutning fra de andre partiene, med unntak av Pensjonistpartiet.

Verbalforslag til utredning

Flertallsgruppen fikk også med seg de andre partiene, unntatt Pensjonistpartiet, på fire verbalforslag. Det er skriftlige forslag som kommunedirektøren skal utrede, før kommunestyret får disse til behandling igjen:

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en drøftingssak for formannskapet om eksisterende fritid- og ferietilbud for barn og unge i kommunal regi, og kommunens muligheter til å styrke tilbudet innenfor eksisterende rammer.
 • Kommunestyret ber med bakgrunn i dette kommunedirektøren utrede muligheter for ekstern delfinansiering og utrede tiltak om bygging av scene ved Singsås skole innen første halvår 2024.
 • Vi ber kommunedirektøren belyse kommunens arbeid med økt jobbnærvær og forebygging av langtids sykefravær. Saken bør også belyse hvordan vi kan benytte mer av arbeidskraftreserven blant unge som i dag står utenfor arbeidslivet, hvordan vi kan sikre økt andel ansatte i heltid og organisasjonens seniortiltak i organisasjonen som kan motivere flere medarbeidere til å stå i jobb utover fylte 65 år.
 • Det ses på andre muligheter enn betaling for bruk av møterom for frivilligheten på møteplassene i bygdene, forslag på alternativer legges frem til formannskapet for behandling.

Du kan se kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan under møteoversikten på våre hjemmesider. Her ligger også møteprotokollen for hele kommunestyremøtet torsdag 30. november.

Hva betyr dette budsjettet?

Kommunens utgifter er mye større enn inntektene neste fire årene. For å løse dette har kommunestyret gjort to ting:

 1. Over 30 millioner kroner tas fra disposisjonsfondet og over til driften. Fondet har på grunn av god økonomistyring vært mulig å bygge opp de siste årene.
 2. Enhetenes rammer skal reduseres over 18 millioner kroner over de neste fire årene. Tjenestene må tilpasses pengesekken. Det vil si at tjenestene må omstilles gjennom effektivisering, justering av tjenestekvalitet og tilpassing av organisasjon og/eller bemanning.

Kommunestyret har nå vedtatt et budsjett i balanse. Men det forutsetter at det gjøres endringer. Uten tiltak ville kommunen få et negativt driftsresultat på ca. 22 millioner kroner neste år. Disposisjonsfondet ville dermed ha blitt tømt i løpet av tre til fire år. Kommunestyret var tydelig på at i en slik situasjon var det nødvendig å ta grep, og at vi gjør det på et tidlig tidspunkt. Det gir oss bedre kontroll.

Hva skjer framover?

Kommunedirektøren skal nå jobbe fram hvilke tiltak som må settes i verk. Det skal jobbes med tiltak både for 2024 og for 2025-2027.  

Alt arbeid med tiltak og utredninger vil bli gjort i tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte.

Det er et omfattende arbeid som blir satt i gang der hele administrasjonen blir berørt, og de folkevalgte vil løpende bli involvert i saker og spørsmål som krever politisk behandling.

Kommunestyret har satt flere mål for arbeidet videre:

 • Endringer i organisering og bemanning skal kunne gjennomføres uten oppsigelser.  Samtidig var kommunestyret klar på at de ansatte ikke kan «springe fortere» enn de allerede gjør.

 • Vi vil vite om og ha kontroll på konsekvensene av tiltak for medarbeidere og brukerne våre. Målet er at kommunen fortsatt skal kunne gi tjenester til innbyggerne som er i henhold til lovkravene. 

 • Vi fortsetter flere ulike satsinger som skal styrke attraktiviteten til kommunen for næringsliv og innbyggere, slik som regulering av boligareal, SPIR-omstillingsprogrammet, mobil- og bredbåndsutbygging og salg av næringsarealer, blant annet på Støren Sør.

Kommunestyrets vedtak for økonomien i 2024-2027 innebærer at kommunen trolig ikke klarer å innfri politisk satte handlingsregler for drift, gjeld og fond, men de skal likevel være styrende for kommunens langsiktige budsjettering.

Les gjerne saken vi skrev da budsjettforslaget ble lagt fram tidlig i november.

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med oss: 

 • Ordfører Trude Heggdal: E-post eller telefon 917 24 022

 • Kommunedirektør Alf Petter Tennfjord: E-post eller telefon 918 70 553

Mer om budsjettet: 

Politisk behandling av budsjettet:

Det nyvalgte kommunestyret hadde sitt første møte 5. oktober. Budsjettforslaget ble først lagt fram for politikerne i kommunestyret 2. november. Deretter ble det politisk behandlet av alle råd og utvalg som gav sine vurderinger og forslag til formannskapet 16. november. Formannskapets forslag ble så lagt ut til 14 dagers ettersyn, før det kom til endelig behandling i kommunestyret torsdag 30. november.

Hva forteller budsjettet oss?

 • hvor store inntekter og utgifter vi får i 2024
 • hvor mye de ulike rammeområdene får (f.eks. oppvekst, helse og omsorg etc.)
 • hva vi skal investere i (f.eks. nye bygg, veg, infrastruktur etc.)

Hva er handlingsprogram med økonomiplan?

Det er en mer langsiktig plan fram mot 2027 som viser:

 • hva skal vi gjøre de neste fire årene

 • et fireårig budsjett

 • hvordan mål og strategier i overordnede planer skal følges opp

 • kommunestyrets prioriteringer