Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i kommunestyret 15. juni

Det er møte i kommunestyret på torsdag kl 9-16. Se saklista og dokumentene her.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 12.06.23

logo
Referatsaker

RS 8/23 Ordføreropprop mot prosessene for tiltaksplaner og Stortingsmelding om villrein

Saker som skal behandles

PS 34/23 Sluttoppgjør Gaula natursenter AS
PS 35/23 Tilstandsrapport for barnehage, skole og barnevern - 2022
PS 36/23 Endring av betalingssats - kostpenger i Soknes og Støren barnehage
PS 37/23 Midtre Gauldal kommune bruk av næringsfond 2022
PS 38/23 Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet i Midtre Gauldal kommune
PS 39/23 Planbehandling - detaljregulering Støren stasjon - merknadsbehandling og SLUTTVEDTAK (planID: 50272022001)
PS 40/23 Planbehandling - detaljregulering E6 Korporalsbrua - Gyllan - fastsetting av planprogram - planID: 50272022002
PS 41/23 Trøndelag Sør - behandling av strategi 2022-2030
PS 42/23 Revidering av selskapsavtale Gauldal brann og redning IKS
PS 43/23 Kontrollutvalget: eierskapskontroll av kommunens eierstyring og eiermelding
PS 44/23 Eiermelding 2023
PS 45/23 Spir- omstillingsprogrammet nytt styremedlem fra næringslivet
PS 46/23 Politisk utvalgsstruktur i Midtre Gauldal kommune - evaluering og forslag til endringer
PS 47/23 Revidert budsjett 2023
PS 48/23 Avklaringer fra eier angående Midtre Gauldal Utvikling KF
PS 49/23 Leieforhold - lukket behandling jf. offl. § 23 4. ledd

FO 1/23 Forespørsel til kommunestyret (interpellasjon) - Avlyst møte i utvalg for Næring, plan- og miljø

Orienteringer som blir gitt i møtet
  • Om bredbånds- og mobilutbygging v/Gøran Johansson, IKT-sjef
  • Om arbeidet med kompetanseløft i Trøndelag Sør, og tilskudd til studiesenter og fagutdanning i observasjons- og vurderingskompetanse, v/Mari L Sauermoser-Yri, daglig leder Trøndelag Sør
  • Om aktiviteter og arbeid pågående og planlagt i SPIR v/Aina Midthjell Reppe, leder

Mulig andre saker inkl. valg til styrer

Se saksdokumentene her