Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KuLandbruksforvaltningen er en del av enhet for Næring, plan og forvaltning. 
Det politiske organet for dette fagfeltet er Utvalg for næring, plan og miljø.

Kommunens landbruksforvaltning er ansvarlig for å sette ut i livet statlig landbrukspolitikk i kommunen. Dette innebærer i stor grad forvaltning av lover og tilskuddsordninger rettet mot jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Arbeidsfeltet spenner vidt og omfatter bl.a. konsesjonssaker, delings- og omdisponeringssaker, arbeid rettet mot økologisk landbruk, skogplanting og bygging av skogsveier, tiltak for å ta vare på verneverdige bygninger, tiltak rettet mot kulturlandskapet m.m.

Kontoret har også som oppgave å følge opp og behandle søknader om BU-midler, innenfor både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer til landbruket, og utfører rådgivning og planlegging ovenfor næringen.

I tillegg til statlige oppgaver har landbrukskontoret et ansvar m.h.t. arealforvaltning i landbruks, natur og friluftsområdene (LNF) i kommunen. Kontoret deltar i arbeid knyttet til å utarbeide/rullere arealdelen av kommuneplanen. I tillegg skal kontoret gi uttalelser til bygge- og delingssaker, og reguleringsplaner i LNF-områdene.

Kontakt
72 40 30 00

postmottak@mgk.no

Landbruksvikaren
I Midtre Gauldal har vi en landbruksvikar som kan brukes til avløsning i jordbruket. Ordningen administreres av Landbrukstjenester i Gauldal og Røros, og henvendelser rettes til May Britt Eriksson, tlf. 72 43 55 65. Lanbruksvikaren er prioritert for avløsning ved sykdom, men kan også brukes til ferie-/fritidsavløsning dersom han er ledig. 

Bruk av landbruksvikar ved sykdom kan refunderes over ordningen med tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Evt. spørsmål med denne ordningen kan rettes til Signe Lise Skjerdal, tlf. 72 40 31 25, eller landbrukstjenester i Gauldal og Røros, tlf. 72 43 55 65.

Veterinærvakt i Midtre Gauldal 
Ansvaret for veterinærvaktordningen er fra 1. januar 2008 overført fra Mattilsynet til kommunene. Midtre Gauldal Kommune har ansvaret for organisering av vaktdistrikt Midtre Gauldal. Det er inngått avtaler med 5 veterinærer som alle er tilknyttet Støren Veterinærkontor. 

Veterinærvakta gjelder utenom vanlig arbeidstid, dvs mellom kl 1600-0800 på hverdager, og i helgene mellom kl 1600 fredag og kl 0800 mandag.
 
Veterinærvakt i Midtre Gauldal vaktdistrikt kan nås på tlf. 72 43 19 55.