Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tjenesten omfatter forebyggende arbeid, råd og veiledning til enkeltpersoner og familie innen rus og tiltak for de som trenger rusomsorg. Kommunens forebyggende arbeid er primært rettet mot barn og unge, i nært samarbeid med andre etater og institusjoner, som for eksempel helsesøster, skole og lensmann. Det er ansatt en ruskoordinator i kommunen som skal ha det overordnede ansvaret for tilrettelegging og samhandling.

Kommunen deltar i et treårig samarbeid med Kompetansesenteret for Rusfaget Midt Norge. Der tilbys opplæring i ulike programmer for forebyggende rusarbeid på flere områder, og det er utarbeidet en lokal tiltaksplan med tre fokusområder som kommunen har valgt å jobbe med fremover.

Det er:
· Tidlig intervenering blant gravide og småbarnsforeldre.

· Ungdom og rus, aldersgrense 14 år og oppover.

· Kjærlighet og grenser (forebyggende program som inkluderer både barn i 6. og 7. klassetrinn og foreldre).

For at personer med rusproblematikk skal kunne nyttiggjøre seg et behandlingsopplegg, kan kommunen bistå med praktisk og økonomisk tilrettelegging. Ved behov opprettes ansvarsgruppe.

Behandling
Ved uttalt rusproblem foretas det, i samråd med vedkommende, en henvisning om utredning til behandlingsinstitusjon. Deretter foretas en vurdering av best egnet offentlig godkjent behandlingstilbud som er tilpasset vedkommendes situasjon.

Ettervern
Ettervernsarbeid er for å forhindre tilbakefall hos behandlede rusmisbrukere. Rusmisbrukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har under og etter behandling, rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Lavterskeltilbud - Rusprosjektet ”Nr. 3”
Rusprosjektet ”Nr. 3”, et samarbeidstiltak mellom NAV og psykiatritjenesten, er et lavterskeltilbud rettet mot personer over 18 år som er i ferd med å utvikle et rusproblem, eller som har hatt eller har et rusproblem.

Kontakt 
Ruskoordinator Ellen Hage tlf. 970 85 601/72 40 30 84 (08.00 - 16.00)