Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Målsettingen til tjenesten er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.

Det er fire psykiatriske sykepleiere, en psykiatrisk vernehjelpepleier og to aktivitører som jobber med behandling og oppfølging av de som søker tjenesten. Deler av behandlingen kan foregå som gruppeaktiviteter.

Det jobbes også bredt med forebyggende tiltak.

Fokuset er samarbeid på tvers av alle nivåer og etater, teambygging og produktivitet. Dette krever nært samspill og regelmessige møter. Det psykiske helsearbeidet i kommunene er i en opptrappingsfase og skal sikre at brukere får et tilpasset tjenestetilbud. Tilbudet skal oppleves helhetlig og koordinert. For å få dette til må det legges til rette for et godt samarbeid innad i kommunen og med andre som skal yte tjenester eller behandling.

Hvordan ta kontakt?
Dette er et lavterskeltilbud. Du kan ta kontakt selv eller bli henvist fra andre etater. Avtalene gjøres som hjemmebesøk eller som kontormøter. Aldersspennet er fra barn til eldre. 

Kontakt
Telefon         72 40 30 80

Besøksadresse
Rådhuset
Støren