Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Beskrivelse

Barn som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester fra kommunen har rett til å få en barnekoordinator. Barnekoordinatoren vil samle og koordinere de forskjellige tjenestene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

Målgruppe

Familier med barn hvor barnet over tid har et sammensatt behov for hjelp.

Søknadsprosessen

Søknadsveiledning

Retten til barnekoordinator er ikke en tjeneste du kan søke på. Kommunen skal selv tilby tjenesten til de familiene som har barn med sammensatt hjelpebehov. Du kan uansett ta kontakt med helsetjenesten i kommunen og ta initiativ til å få en barnekoordinator. 

Selv om familien ikke får en barnekoordinator, skal du få et tilbud av kommunen som baserer seg på samarbeid mellom tjenestene og du har rett til å få et helhetlig tilbud.

Klage på søknad

Dersom du mener du har rett til en barnekoordinator og ikke har fått det, kan du klage til statsforvalteren. Henvis til pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 Klage.

Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på barnekoordinator-tjenesten, kan du klage på det også. Da klager du direkte til den enheten i kommunen som avgjorde retten til barnekoordinator.

Lover

Lover

Retten til barnekoordinator er lovpålagt i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. Plikten til å samarbeide mellom tjenestene er i tillegg lovpålagt i mange lover. Se:

Tannhelsetjenesteloven § 1-4a
Barnevernsloven § 15-8
Familievernkontorloven § 1a
Opplæringsloven § 4A-14 og § 15-8
Privatskoleloven § 3-6a
Spesialisthelsetjenesteloven §2-1e og § 2-5a
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c
Barnehageloven § 2b
Nav-loven § 15a
Krisesenterloven § 4
Sosialtjenesteloven § 13
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og 7-2a
Integreringsloven § 50.