Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om planstart – detaljregulering fv30 Støren - Singsås

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for fv. 30 Støren – Singsås (planid 2020004) i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.01.21

Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet innenfor tilgjengelige rammer gjennom:

  • Redusert reisetid gjennom økte fartsgrenser (80 km/t tilstrebes)
  • Færre vegstenginger som følge av ras
  • Tilstrekkelig vegbredde og bæreevne

Om planen

Det skal utarbeides en reguleringsplan med 6 ulike delstrekninger langs fv. 30, Støren – Singsås.

Planområde
Figur 1: Planområder i Midtre Gauldal kommune

Planområdet starter øst for Rogstad (Støren) og avsluttes øst for Hindbjørga (Singsås). Planområdet inkluderer følgende avgrensninger: 

  • Aunan – Rognes 
  • Bonesøyan - Bones 
  • Øst for Kjellbrua 
  • Kotsøy Nord 
  • Villmannsøya – Stentrøa 
  • Hindbjørga 

 

Se vedlegg for de ulike strekninger.

På Strekningen Aunan – Rognes er det ikke fastsatt om eksisterende veg skal utvides eller om alternativ trase skal legges nærmere Gaula. Alternative vegtraseer er vist i vedlagte kart. Planområdene vil innsnevres/tilpasses når akseptable løsninger er definert.

Midtre Gauldal kommune har som planmyndighet avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og det er ikke satt krav om eget planprogram for reguleringsplanen.

Tema som skal utredes i planarbeidet er landskap, naturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv inkl. laksefiske, støy, barns interesser, trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur, anleggs- og riggområder, kulturminner og kulturmiljø, landbruk mm.

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet.

 

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om oppstart kan sendes til:

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus Postboks 2560

7735 Steinkjer

 eller til eller postmottak@trondelagfylke.no

 

Frist for å komme med innspill er satt til 01.02.2021

 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: Siri Solem, telefon 74 17 41 88 / 41 23 72 67, e-post sirsol@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet finnes også på https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/horinger/