Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsel om oppstart av planarbeid - Storneset masseuttak

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for gbnr 230/10, 230/28 m.fl Storneset masseuttak, Midtre Gauldal kommune.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.07.17

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 40 daa.

Hensikten er å få regulert dagens uttak, samt å utvide dette noe slik at driften kan fortsette. Det foreligger ikke planer om økt årlig uttak, driften skal være slik den har vært de siste årene.

Tiltakshaver er Almås Maskin AS

Pro Invenia AS er plankonsulent.

Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til råstoffutvinning, mens resterende deler av området er avsatt til LNFR.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no.

Frist 31.08.2017

Etter at fristen er ute vil kommunen ta planprogrammet opp til behandling. Fastsettes dette vil selve planforslaget bli utarbeidet og det vil bli sendt kommunen for saksbehandling.

Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm i Pro Invenia AS på tlf.: 47 46 37 01 for nærmere informasjon om planarbeidet.

Personvern og informasjon om cookies