Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap

Tildelt ramme for tilskudd til utvalgte kulturlandskap i Seterdalene i Budal for 2020

Nyhet Publisert av Randi Rise , 02.06.20

Utvalgte kulturlandskap

Midtre Gauldal kommune har i 2020 fått tildelt en ramme på kr. 750 000,- til tilskudd til utvalgte kulturlandskap fra Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen har også satt av kr. 250 000 til felles tiltak for alle områdene i fylket. 

De tildelte midlene skal brukes til å fremme det utvalgte kulturlandskapet i Seterdalene i Budalen ut fra «Forskrift om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (FOR 2019-12-18-2024)». I tillegg skal forvaltningsplanen for området legges til grunn for bruken. 

De som kan søke er grunneiere og brukere innenfor UKL-området, organisasjoner som beitelagene, museumslaget m.fl., samt kommunen og andre som bidrar til å nå fastsatte mål. Eksempler på tiltak det kan søkes om tilskudd til er seterdrift og beitebruk, restaurering og skjøtsel av arealer, inngjerding av setervoller, restaurering av bygninger m.m. 60 % av ramma avsettes som ekstra beitetilskudd og setertilskudd.

Søknader sendes inn elektronisk med innlogging via Altinn og behandles av kommunen. Søknadsfristen er 15. juni for investeringstiltak og 15. september for ekstra beitetilskudd og seterdrift.  

Ved behov for bistand i forbindelse med søknadsprosessen kan dere kontakte kommunen eller Aril Røttum på e-post eller pr. telefon:

Randi Rise v/Midtre Gauldal kommune: 
e-post: rarise@mgk.no
telefon: 72403127    

Aril Røttum: 
e-post: forollhognalam@outlook.com 
telefon: 99388361

For mer informasjon se kommunens retningslinjer for tilskudd til utvalgte kulturlandskap. 

Med hilsen
Randi Rise
Landbruksrådgiver