Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Planprogram for Kommunedelplan Støren - Høring og offentlig ettersyn

Midtre Gauldal Kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Kommunedelplan Støren.

Nyhet Publisert av Siri Solem , 25.10.17

Planarbeidet vil blant annet ha et særskilt fokus på:

  • Gode kollektivtilbud/knutepunktutvikling
  •  Ny utvikling i Engan pga. Norsk Kyllings vedtak om flytting ut av området
  • Videreutvikling i forbindelse med vedtatt plan for Støren Næringsområde Sør
  • Botilbud for ulike behov i tettstedet
  • Opprydding i parkeringsutfordringer/pendlertrafikk i sentrum.
  • Gjennomgang av dagens arealformål og bestemmelser med vurdering av behov for endringer.

Det presiseres at listen ikke er uttømmende.

Innspill til planprogrammet må gjerne slås sammen med innspill til selve planforslaget, vi ønsker å få reist de viktige spørsmålene på et tidlig stadium for å unngå endringer sent i planprosessen.

Høringsfrist 5. desmeber 2017.