Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Detaljregulering for kryssløsning Frøsetvegen til offentlig ettersyn

Midtre Gauldal kommune v/NPM-utvalget har i møte den 12.11.2018, sak 2018/194, vedtatt at reguleringsplanen for Kryssløsning Frøsetvegen legges ut til offentlig ettersyn.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.12.18

Planforslaget er en detaljregulering som skal legge til rette for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen ved kryssing av Fv. 632. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekrav § 1.1.4. h) til boligfelt "B-F3" i Støren kommunedelplan.

Planområdet ligger nederst i Frøsetvegen i Midtre Gauldal kommune og utgjør et samlet areal på 3055 m2. Det planlegges en oppstramming av krysset mellom Frøsetvegen og Fv. 632, samt bygging av 170 m med ny gang- og sykkelveg.

Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved Enhet for Næring, plan og forvaltning. Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no 

Høringsfrist: 21.01.2019.