Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i Kommunestyret

Det er møte i Kommunestyret torsdag 12. april kl 16:30. Se sakene her.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.04.18

PS 14/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017

PS 15/18 Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken
for videre fordeling i år 2018

Opptak av midler i Husbanken for videre fordeling til boligformål år 2018.

PS 16/18 Ny kommunal forskrift for ferdsel med motorfartøy og luftfartøy for
Midtre Gauldal kommune

NPM – utvalget har anbefalt kommunestyret at rådmannen utarbeider en forskrift for ferdsel med
motorfartøy og luftfartøy i kommunen.

PS 17/18 Bakvakt legevaktsordning - sommeren 2018
Legene har kontaktet kommunen og ønsker samme legevaktsordning som sommer 2016 og 2017.

PS 18/18 Skolevurdering og tilstandsrapport for Midtre Gauldalskolen 2017
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Midtre Gauldal 2017 forteller om organiseringen av skolen,
om satsinger og resultater, om lovkrav, mål og utfordringer.

PS 19/18 Moøya øst 2.gangsbehandling SLUTTVEDTAK
Sluttbehandling av reguleringsplanen for Moøya øst.

PS 20/18 Litlåsen 2.gangsbehandling SLUTTVEDTAK
Sluttbehandling av reguleringsplanen for Litlåsen hyttefelt.

PS 21/18 Soknedal Sentrum - Oppstart av ny reguleringsplan for deler av dagens E6
Oppstart av reguleringsplanarbeid for Soknedal sentrum.

PS 22/18 Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017 - 2021
Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv legges fram til endelig behandling.

PS 23/18 Søknad om støtte - Storbekkøya museumsseter
Budal museumslag har søkt kommunen om byggetillatelse for ulike tiltak ved Storbekkøya
museumsseter i Budalen.

PS 24/18 Eventuell ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av grunn regulert til tilførselsveg innenfor reguleringsplan Støren næringsområde
Områder unntatt rettsvirkning i reguleringsplan Støren Næringsområde Sør ble godkjent av
kommunestyret 22.02.2018 som sak 5/18.

PS 25/18 Soknes barnehage - tilleggsfinansiering